Rachel’s Book

Flyer - Rachel

One of Rachel’s most cherished dream was to finish and Publish her Autobiography, in which she wanted to share with the world her incredible life story, immense challenges faced and the lessons learnt along the way with the noble intention to encourage, inspire and uplift the consciousness of everyone on our planet.
Fortunately she was able to complete a significant portion of that book and left that material in the safe keeping of her family & closest friend(s).

Rachel’s physical presence on this planet was a divine blessing, and she positively influenced every soul whoever was fortunate to understand and know her.
We believe that if all of Rachel’s family members, friends, co-workers, colleagues, acquaintances tell us something about her, then the book can be made even more wonderful by making it part autobiography & part memoir. Or, instead of one book, we can release two books – one an autobiography and the second a biography/memoir.
Hence, we are inviting everyone to tune in to our hearts while trying to remember Rachel, and pour those thoughts into words which can be shared with the rest of world.

If you have any photos, audios and videos to accompany your thoughts, then that will be absolutely amazing. Though even your words alone can be profoundly magical, by sharing your memories of Rachel.

Upon publishing, a digital copy of the book will be emailed to all Contributors.

We encourage you to share in detail and write as many pages as you like, though even if you write just a few lines or words, those will also be greatly appreciated.


You can share your thoughts, stories and memories of Rachel along with any photos, audios & videos in the following 2 ways:

1) By Posting on Rachel’s Facebook Page.
To post on Facebook page, please click on the Facebook button (image) below. It will take you to Rachel’s Facebook page on which you can post, along with any attachments (photos, audios, videos).
Facebook Logo


2) By Posting on this Website. 

To post here, just enter your name and email address below, along with any attachments (photos, audios, videos).

All comments left on this website have to be reviewed and manually approved by the Moderator, so they will appear on this page after some time (usually within 24 hours).

The size of attachment(s) on this website is currently limited to 32 MB, so if your attachment is larger in size, please mention in the comment to contact you via email, so that we can find  and use another way to collect that file.

Only one attachment can be uploaded per comment. For multiple attachments, please submit each file with a new/separate comment. You can submit as many comments as you like.

 

 

 

BULGARIAN TRANSLATION

Един от най-съкровената мечта на Рейчъл е да завърши и публикува своята автобиография, в която тя искаше да сподели със света невероятната си житейска история, огромни предизвикателства пред и уроците, научени по пътя с благородно намерение да насърчава, вдъхновява и повдигане на съзнанието на всеки човек на нашата планета.
За щастие тя е в състояние да завърши една значителна част от тази книга и се оставя този материал в пазене за семейството си и най-близък приятел (и).

Физическо присъствие на Рейчъл на тази планета е била божествена благословия, а тя влияе положително на всяка душа, който е щастлив да разбере и да я познавам.
Ние вярваме, че ако всички членове на семейството на Рахил, приятели, колеги, колеги, познати ни казват нещо в нея, а след това книгата може да се направи още по-прекрасно, като я прави част автобиография и част мемоари. Или, вместо една книга, можем да пусне две книги – една автобиография и втората биографии / мемоар.
Следователно, ние каним всички да мелодия в сърцата ни, докато се опитва да си спомни за Рахил и се изсипва тези мисли в думи, които могат да бъдат споделени с останалата част от световното.

Ако имате някакви снимки, аудио файлове и видеоклипове, които да съпътстват мислите си, а след това, че ще бъде абсолютно невероятно. Въпреки, че дори само думите ви могат да бъдат дълбоко магически, като споделят спомените си на Рейчъл.

При публикуване, цифрово копие на книгата ще бъде изпратено до всички дарители.

Съветваме ви да споделите в подробности и да напишете колкото се може повече страници, колкото искате, макар че дори ако пишете само на няколко линии или думи, тези, също ще бъде много оценявам.
Можете да споделяте вашите мисли, истории и спомени от Rachel заедно с всички снимки, аудио файлове и видеоклипове в следните два начина:

1) С Публикуване на Facebook Page Рейчъл.
За да публикувате на Facebook страница, моля кликнете върху бутона Facebook (изображение) по-долу. Тя ще ви отведе до Facebook страницата на Рейчъл, на която можете да публикувате, заедно с всички прикачени файлове (снимки, аудио файлове, видео).
Facebook Logo
2) С Публикуване на този сайт.
За да пишете тук, моля, въведете вашето име и имейл адрес по-долу, заедно с всички прикачени файлове (снимки, аудио файлове, видео).

Всички коментари оставени на този сайт трябва да бъдат преразгледани и ръчно одобрен от модератор, така че те ще се появят на тази страница, след известно време (обикновено в рамките на 24 часа).

Размерът на закрепване (ите) на този сайт понастоящем е ограничен до 32 MB, така че ако ви привързаност е по-голям по размер, моля, посочете в коментара за връзка с вас по електронната поща, така че можем да намерим и да използвате друг начин за събиране на този файл ,

Само един прикачен файл може да бъде качен на коментар. За няколко приставки, моля, изпратете всеки файл с ново / отделен коментар. Тук можете да подадете най-много коментари, колкото искате.

 

 

 

RUSSIAN TRANSLATION

Один из самых заветных мечты Рахили было закончить и опубликовать свою автобиографию, в которой она хотела бы поделиться с миром ее невероятная история жизни, сталкиваются огромные трудности и уроки, извлеченные по пути с благородной целью поощрения, вдохновлять и возвышать сознание каждого на нашей планете.
К счастью, она смогла завершить значительную часть этой книги и оставил этот материал в хранение для своей семьи и ближайшего друга (ов).

Физическое присутствие Рахили на этой планете было божественное благословение, и она положительно влияет каждую душу, кто посчастливилось понять и узнать ее.
Мы считаем, что, если все члены семьи Рэйчел, друзья, коллеги, сотрудники, коллеги, знакомые говорят нам что-то о ней, то книга может быть еще более замечательно, сделав его частью автобиографии и мемуары часть. Или, вместо одной книги, мы можем выпустить две книги – одну автобиографию и второй Биография / мемуары.
Следовательно, мы приглашаем всех, чтобы настроиться на наших сердцах, пытаясь вспомнить, Рейчел, и залить эти мысли в слова, которые могут быть общими с остальной мир.

Если у вас есть какие-либо фотографии, аудио и видео, чтобы сопровождать свои мысли, то, что будет совершенно удивительные. Хотя одни даже ваши слова могут быть глубоко магическим, делясь своими воспоминаниями о Рахили.

По публикации, цифровая копия книги будет выслан всем доноров.

Мы призываем вас поделиться в деталях и писать, как много страниц, как вам нравится, хотя, даже если вы пишете только несколько строк или слова, те также будут с благодарностью.
Вы можете поделиться своими мыслями, рассказы и воспоминания о Рахили вместе с любыми фотографиями, аудио и видео в следующих 2 способами:

1) путем помещения на Рахили Facebook Page.
Чтобы разместить на Facebook странице, пожалуйста, нажмите на кнопку Facebook (изображение) ниже. Это приведет вас к Facebook странице Рахили, на котором вы можете размещать, вместе с вложениями (фотографии, аудио, видео).
Facebook Logo
2) Размещая на этом сайте.
Для размещения здесь, просто введите свое имя и адрес электронной почты ниже, вместе с вложениями (фотографии, аудио, видео).

Все комментарии, оставленные на этом сайте должны быть рассмотрены и утверждены вручную Модератор, так что они будут появляться на этой странице, через некоторое время (обычно в течение 24 часов).

Размер вложения (ов) на этом сайте в настоящее время ограничивается 32 Мб, так что если ваша привязанность больше по размеру, пожалуйста, укажите в комментарии, чтобы связаться с Вами по электронной почте, так что мы можем найти и использовать другой способ для сбора файл ,

Только одно вложение может быть загружен в комментарий. Для нескольких вложений, введите каждый файл с новым / отдельного комментария. Вы можете представить, как много комментариев, как вам нравится.

2 thoughts on “Rachel’s Book

 1. vilma souza

  Rachael and I were close friends. We met in 1996. She helped me get hired at UCSF with the Oncology clinic and worked with her sidea by side. Rachael was love, she had a great soul, she was caring and noble…we spent a lot of time together and enjoyed life in the city and in the country as I introduced her to some of my friends. Every memory with her is joy. Some happy and some sad as she would share her life story. can still hear her laughter during a particular dinner we had on Post street in San Francisco at an Italian restaurant. She loved life..little things made her laugh…she was a ray of sunshine. I am mourning my friend today. I went to her home, looking for her…to find this news. I love you Rachel. I miss you. I’ll miss you forever.

 2. Jazmin Gorge

  Rachel and I met in 2001. I worked as a supervising dispensing nurse at a methadone clinic and I hired Rachel as a part-time nurse. She had a great sense of humor because she saw the funny side of my irritability and moodiness on the job. The work was very stressful and definitely took it’s toll on me and that is why I could be abrasive at times. She never shamed me for it, but actually lightened the mood with her laughter.
  She barely knew me, when I was diagnosed with uterine cancer in 2002 and had to have a hysterectomy. In order to make me feel better about the situation, she opened up to me about her hysterectomy. Because of her honesty and compassion, I was much more equipped to cope with the anxiety of my upcoming surgery. She also made it a point to visit me while I was recovering in the hospital.
  I wish I could have been as good a friend to her as she was to me. She was a loving and sensitive soul.
  I LOVE YOU, Rachel!!!
  Jazmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *